Política de privacidade

En cumprimento co disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais, o Ateneo de Santiago informa aos usuarios de que os datos facilitados a través da páxina web www.ateneodesantiago.gal van pasar a formar parte dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal, cuxa titularidade e responsabilidade corresponde ao Ateneo de Santiago, sendo a finalidade do tratamento dos mesmos o poder atender e xestionar os diferentes pedidos, solicitudes, consultas e resolución de dúbidas dos usuarios, así como poder realizar estudos estatísticos que nos axuden a mellorar o funcionamento da páxina web e mantelo puntualmente informado.

A devandita información é tratada coa máxima confidencialidade, sendo aloxados nun servidor seguro. Os seus datos non son comunicados en ningún caso a terceiras persoas ou empresas. O ficheiro no que se incluirán os seus datos cumpre con todas as esixencias de índole técnico e organizativo previstas na Lei, co fin de garantir a seguridade dos datos de carácter persoal, evitando a súa alteración e perda, así como o tratamento ou acceso non autorizado.

Calquera reclamación que puidese derivarse do tratamento dos datos que faga o Ateneo de Santiago poderá interporse ante a Axencia de Protección de Datos. Así mesmo, con relación aos datos solicitados na forma prevista nesta Política de Privacidade, infórmase aos usuarios de que poderán exercitar todos os dereitos recoñecidos na lei; en particular, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación de datos e oposición.

Estes dereitos poderán ser exercitados polo usuario ou, no seu caso, por quen o represente, mediante solicitude que poderá comunicar por algún dos seguintes medios:

Correo electrónico dirixido a Ateneo de Santiago: ateneo@ateneodesantiago.gal
Comunicación por escrito dirixido a Ateneo de Santiago, Praza de Salvador Parga, 4-2º
15704 Santiago de Compostela, A Coruña.
Por teléfono a través do nº 622 274 110

O seu enderezo de correo electrónico utilizarase unicamente para dar resposta ás súas consultas realizadas a través dos formularios existentes no sitio web, así como para informalo das novidades. O cliente poderá elixir non recibir mensaxes relevantes e puntuais informándonos no enderezo de correo electrónico ateneo@ateneodesantiago.com. O número de teléfono utilizarémolo no caso de que haxa un problema co envío ou solicitude por Vd. remitido e non poidamos pornos en contacto por medio do correo electrónico. Para obter máis información, non dubide en porse en contacto connosco.

Atenderémolo gustosamente nos seguintes números:
Tel: 622 274 110