Os clarines do Jazz

Ateneo Jazz
Ateneo Jazz
Os clarines do Jazz
/

Programa dedicado aos clarines do Jazz, escoitando a King Oliver, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie e Miles Davis, trompetistas que marcaron época.